PROCES OG ORGANISATION

Nye byrum tinfo okt 2017(1)
PROCES OG ORGANISATION
Aabenraa Kommune har det overordnede ansvar for områdefornyelsen og står for projektledelsen af den samlede områdefornyelse og alle dens delprojekter.
Projektlederen agerer sekretær og tovholder for det samlede projekt og er koordinator og bindeled mellem delprojekterne. Projektledelsen agerer desuden bindeled til politiske beslutningstagere, forvaltningsledelse, kommunale og statslige myndigheder, lokale repræsentanter og tilknyttede rådgivere.

Borgerinddragelse
I Løjt Kirkeby tager borgerinddragelsen udgangspunkt i et samarbejde med Byudviklingsgrupperne under Løjtland Fællesråd. Disse arbejdsgrupper blev oprettet i 2015/16 med henblik på at følge op på udviklingsplanens indsatser.
Alle byens borgere har mulighed for at melde sig til disse grupper. Der arbejdes desuden løbende med information om projekter og begivenheder for hele byen.
Repræsentanter fra byudviklingsgrupperne har i programfasen bidraget med udvælgelse, prioritering og beskrivelse af områdefornyelsens projekter, målsætninger mm.
Områdefornyelsesgruppen
Det er en lokal koordinerende enhed der samarbejder tæt
med projektledelsen. Gruppen skal kunne tage beslutninger
på vegne af byudviklingsgrupperne og koordinere
lokale indsatser. Det er derfor oplagt, at det er styregruppen
for byudviklingsgrupperne, der deltager i områdefornyelsesgruppen.
Der skal efter programmets godkendelse
udarbejdes en samarbejdsaftale, der endeligt definerer
gruppens opgaver, ansvar og sammensætning.

Projektforum
Det er en koordinerende gruppe for projektperioden
bestående af projektledelse, områdefornyelsesgruppen
samt relevante myndighedsrepræsentanter. Udover koordinering
forventes gruppen også at agere administrativt
team for områdefornyelsens to puljer.
2017 07 04 process og organisation